POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?           

Identitat: AUTOLICA, S.A.
Domicili social: Comte d'Urgell, 229 - 233, 08036 Barcelona.
C.I.F. nº: A-08198392
Email: rgpd@autolica.es
Telèfon: +34 93 363 29 70

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens facilita l'usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'informació realitzades a través del Lloc web i, si escau, enviar-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'usuari.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l'usuari prestat mitjançant l'acceptació de la clàusula de tractament de dades.

En els formularis del Lloc web, serà necessari que l'usuari empleni els camps marcats com a “obligatoris”. Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits per AUTOLICA, S.A., podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

L'usuari haurà de comunicar a AUTOLICA, S.A. es seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser cedides a les companyies de la xarxa QUADIS per a les mateixes finalitats abans indicades, així com quan existeixi una obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'usuari pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

L'usuari podrà exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions prevists en la legislació vigent, al domicili social de AUTOLICA, S.A. o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament d'un correu electrònic argpd@autolica.es.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir major informació referent a qualsevol d'aquests drets, pot acudir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el responsable del Tratamiento de sus datos personales?           
               
Identidad: AUTOLICA, S.A.
Domicilio social: Comte d'Urgell, 229 - 233, 08036 Barcelona.
C.I.F. nº: A-08198392
Email: rgpd@autolica.es
Teléfono: +34 93 363 29 70

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos la información que nos facilita el usuario con la finalidad de gestionar las solicitudes de información realizadas a través del Sitio Web y, en su caso, enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el usuario.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para el tratamiento de datos es el consentimiento del usuario prestado mediante la aceptación de la cláusula de tratamiento de datos.

En los formularios del Sitio Web, será necesario que el usuario cumplimente los campos marcados como “obligatorios”. Si no se facilitan todos los datos de carácter personal requeridos por AUTOLICA, S.A., podría implicar una incompleta atención de la solicitud requerida.

El usuario deberá comunicar a AUTOLICA, S.A. sus datos personales actuales a fin de que la información contenida en sus ficheros esté actualizada y sin errores.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Los datos podrán ser cedidos a las compañías de la red QUADIS para las mismas finalidades antes indicadas, así como cuando exista una obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

El usuario puede ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrá solicitar la limitación y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.

Igualmente, tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte de forma retroactiva al tratamiento de datos personales realizado hasta ese momento.

El usuario podrá ejercitar los derechos referidos anteriormente, en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente, en el domicilio social de AUTOLICA, S.A. o solicitarlo mediante el envío de correo electrónico a rgpd@autolica.es.  

En el supuesto de que no obtenga una respuesta satisfactoria y desee formular una reclamación u obtener mayor información al respecto de cualquiera de estos derechos, puede acudirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).